Poniedziałek 22.10.2018

Witamy na naszej stronie

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 5.45 - 16.30

Czas bezpłatnego wychowania, nauczania i opieki w przedszkolu -  od 8.00 do 13.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Szanowni Państwo !

            Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

            Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych

osobowych Państwa dzieci jest: Publiczne Przedszkole Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu z siedzibą przy

ul. Legionów 29, 62-800 Kalisz, nr tel.: + 48 62 753 36260.

Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, telefonicznie

lub na adres e-mail twoje przedszkole.30@wp.pl

 W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony Danych,

którego zadaniem jest monitorowanie przestrzegania w Przedszkolu obowiązujących przepisów dotyczących

ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować z pod adresem e- mail: iod.jm@wp.pl.

            Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych

z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.–

Prawo oświatowe, ustawy z dnia 07 września 1991r. - o systemie oświaty oraz innych ustaw i aktów wykonawczych,

zgodnie z art.6 ust.1 lit. c RODO.

W zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody

(art. 6 ust,1, lit. a RODO).

            Państwa dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom uprawnionym, którym Administrator zobowiązany

jest lub może przekazać dane osobowe w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

            W związku z przekazaniem danych osobowych macie Państwo prawo dostępu do treści danych

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo  sprzeciwu, zaprzestania przetwarzania,

prawo przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

            Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,

przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany

w przepisach o archiwizacji.

 W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

 

 przysługuje Państwu  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

                                                                                               Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 30

                                                                                              im. Krasnala   Hałabały  w Kaliszu                                                                   

                                                                                               (Administrator Danych Osobowych)

           


    

 

 

RODZICE!

Pamiętajcie o "odbijaniu" kart magnetycznych dwa razy:

rano (po przyjściu dziecka do przedszkola)

i po południu (po odebraniu dziecka).

W ten sposób zaznaczona jest w systemie obecność

oraz dokładny czas  pobytu dziecka w przedszkolu.

Stosując te proste czynności unikamy wielu niepotrzebnych

komplikacji i nieporozumień związanych z obecnością/odpłatnością.

 

Prosimy także o każdorazowe sprawdzanie (szczególnie, gdy karta zostaje w szatni)

czy została "odbita" właściwa karta,

należąca do właściciela, a nie np. do "sąsiada" z szafki obok.

 

PRZYPOMINAMY!

Kartę "odbija" DOROSŁY OPIEKUN dziecka.

 

 

 

 

Dzieci z grupy III w Życiu Kalisza